19.04.2018

Сообщение о возникновении особой информации (информации об ипотечных ценных бумагах, сертификатах фонда операций с недвижимостью) эмитента (укр.)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03038 Київ Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації www.biopharma.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ
цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

  • Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ "Біофарма" (протокол) No1 від 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ "Біофарма" No1 від 19.04.2018 р. Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом No1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2016 р. Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ "Біофарма" (протокол) No1 від 19.04.2018 р.
  • Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ "Біофарма" No1 від 19.04.2018 р. Посадова особа Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ номер 814307 виданий 20.03.2007 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2016 р.
  • Рішення про обрання прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ "Біофарма" (протокол) No 1 від 19.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ "Біофарма" No1 від 19.04.2018 р. Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом No 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "БІОФАРМА", Перший заступник Міністра інфраструктури України, Міністр транспорту та зв’язку України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Голова Наглядової ради не є акціонером акціонерного товариства, представником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором.

Рішення про обрання прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» (протокол) No 1 від
19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ
«Біофарма» No1 від 19.04.2018 р..
Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ номер 814307 виданий 20.03.2007 р.
Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: партнер компанії Horizont Capital.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради не є акціонером акціонерного товариства, представником акціонера або
групи акціонерів, незалежним директором

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління Макаренко Дмитро Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

19.04.2018
(дата)

Поделиться в соцсетях

К новостям