20.04.2018

Опровержение сообщения о возникновении особой информации и раскрытие исправленной особой информации (укр.)

Спростування повідомлення про виникнення особливої інформації яку було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.04.2018 р., на власному веб-сайті 19.04.2018 р. та у офіційному друкованому виданні НКЦПФР – «ВІДОМОСТІ НКЦПФР», 20.04.2018 р. № 76(2829) та розкриття виправленої особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ
36273281
3. Місцезнаходження
03038 Київ Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса
jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.biopharma.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» (протокол) №1 від 19.04.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №1 від 19.04.2018 р.
Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2016 р.
Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» (протокол) №1 від 19.04.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №1 від 19.04.2018 р.
Посадова особа Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ номер 814307 виданий 20.03.2007 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2016 р.
Рішення про обрання прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» (протокол) №1 від 19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №1 від 19.04.2018 р.
Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Голова Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «Біофарма», Перший заступник Міністра інфраструктури України, Міністр транспорту та зв`язку України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Голова Наглядової ради є представником одноосібного акціонера Niobera Investments Limited.
Рішення про обрання прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» (протокол) №1 від 19.04.2018 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №1 від 19.04.2018 р..
Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ номер 814307 виданий 20.03.2007 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: партнер компанії Horizont Capital.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Наглядової ради є представником одноосібного акціонера Niobera Investments Limited.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління Макаренко Дмитро Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
(дата)

Поделиться в соцсетях

К новостям