15.08.2018

С целью дальнейшего развития группа компаний Biopharma проводит структурную реорганизацию (укр)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса: jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biopharma.com.ua
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації: 15.08.2018 р.
Назва органу емітента, який прийняв це рішення: Одноосібний акціонер ПрАТ «БІОФАРМА» (Рішення № 2 вiд 15.08.2018 р.). Причини такого рішення: у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарської діяльності.
Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалося зазначене питання: 15.08.2018 р.

Результати голосування:

  • "За" - 122354210 голосів, що складає 100% акцій ПрАТ "БІОФАРМА".
  • "Проти" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Інформація щодо наявності кредиторів або їх відсутність: кредитори наявні. Вартість чистих активів — 120998000 грн., сума зобов’язань — 7127000 грн., розмір власного капіталу — 120998000 грн.
Активів емітента достатньо для розрахунків за його зобов’язаннями.
Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів, і розподілятиметься між акціонерами на поточну дату не визначена.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління Макаренко Дмитро Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
15.08.2018 р.
(дата)

Поделиться в соцсетях

К новостям